ضوابط قانونی حاکم بر شرکت های دولتی 

شرکت دولتی، به طور خاص در قالب هیچ یک از شرکت های مذکور در قانون تجارت قرار نمی گیرد، اما بیش از همه به شرکت سهامی شباهت دارد. مطابق ماده ۳۰۰ ل. ا. ق. ت شرکت های دولتی تابع :

۱- قوانین تاسیس " یعنی قانونی که به طور خاص برای آن شرکت دولتی وضع شده است، مانند قانون اساسنامه میراث فرهنگی ، قانون اساسنامه شرکت ملی پست ، قانون اساسنامه شرکت راه آهن ، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و..

۲- اساسنامه شرکت

۳- اگر موضوعی در قانون خاص آن شرکت و اساسنامه آن شرکت نیامده باشد، نسبت به آن موضوع ، تابع قانون تجارت بوده واز احکام شرکت سهامی تبعیت می نماید.