امتیاز ثبت این نوع شرکت و ضرورت تشکیل آن:

مقنن ممکن است بنا به مصلحت، برای این گونه شرکت ها در برخی موارد ، قواعد استثنایی وضع نماید. وضع قواعد استثنایی با دو رویکرد متفاوت انجام می پذیرد:

ایجاد امتیاز : مقنن در بعضی موارد قواعد استثنایی، امتیازاتی را برای شرکت های دولتی ایجاد می کند. مانند اینکه شرکت های دولتی از بعضی هزینه ها نظیر هزینه دادرسی معاف باشند. 

از دیگر امتیازات استثنائی بر اینگونه شرکتها که ناشی از قدرت حاکمیتی می باشد ، عبارت از تملیک اراضی افراد برای انجام وظایف و خدمات خود می باشد به عنوان مثال شرکتهایی مثل شرکت مخابرات و یا شرکت ملی نفت ایران

سلب امتیاز : گاهی نیز قواعد استثنایی موجد محدودیت هایی برای شرکت های دولتی است مثلاَ ممکن است مقنن با هدف مراقبت از اموال عمومی انجام معاملات شرکت های دولتی را منوط به طی تشریفات مزایده و مناقصه نماید. وضع قواعد استثنایی از این دست  در مورد شرکت هایی که بخشی از سهام آن متعلق به اشخاص حقوق خصوصی است، وضعیت پیچیده ای بوجود می آورد و سایر شرکا باید آثار منفی آن را تحمل نمایند و یا از امتیازات ناشی از آن بهرمند شوند.