موارد ممنوعیت ثبت سمت هیات مدیره در قانون تجارت

به موجب ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت. و ماده ۱۲۶ همان قانون ، اشخاص زیراز تصدی به مدیر عاملی و نیز عضویت در هیئت مدیره شرکت های بخش خصوصی ممنوع گردیده اند:

- محجورین

ـ  کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است

- کسانی که به علت ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایم در حکم خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایم در حکم خیانت در امانت ، جرایم در حکم کلاهبرداری ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشد در مدت محرومیت 

همچنین به موجب ماده ۱۲۶ همان قانون ، کسی نمی تواند در بیش از یک شرکت ، سمت مدیرعاملی داشته باشد.

به موجب قسمت اول ماده ۱۳۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷: " مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند "   ظاهرا اگر موضوع فعالیت شرکت یکی نباشد ، صرفا عضوهیات مدیره می تواند همزمان در چند شرکت حضور داشته باشد.